Algemene Voorwaarden van Verkeersschool Dirksen

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie A, B, BE en AM2 en de daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op alle les afspraken tussen de cursist en Verkeersschool Dirksen.

Artikel 2: Verplichtingen van de autorijschool
1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De cursist die via Verkeersschool Dirksen het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er door Verkeersschool Dirksen een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardig type geregeld.
4. De cursist heeft de mogelijkheid een intake-/proefles af te leggen.
5. De genoemde intake/-proefles is vrijblijvend.

Artikel 3: Verplichtingen van de cursist
1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
2. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 5 minuten in acht genomen.
3. Verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld (zondagen, evenals erkende feestdagen worden daarbij niet meegerekend). Anders zijn wij genoodzaakt de volledige lesprijs in rekening te brengen. Dit geldt ook voor ziekte!
4. De cursist dient de aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 4: Betalingsregeling
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen: het eerste deel direct bij aanvang van de les-overeenkomst en het tweede deel halverwege de opleiding. De pakketprijs is geldig tot en met de uiterste betalingsdatum vermeld in de factuur. Na deze datum wordt de dan geldende losse lesprijs berekend.
2. De betaling gaat per bankopdracht aan Verkeersschool Dirksen of contant.
3. Verkeersschool Dirksen is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst de lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de les-overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5. Bij niet tijdige betaling is Verkeersschool Dirksen gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 5: Rijopleiding
De rijopleiding omvat rijlessen: Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten.

Artikel 6: Praktijkexamen
1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Verkeersschool Dirksen de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd wanneer hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Verkeersschool Dirksen kan aantonen. Wel moeten dan annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voorafgaand aan het praktijkexamen, of wanneer het betreffende familielid op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Verkeersschool Dirksen zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt Verkeersschool Dirksen administratiekosten in rekening.
4. Indien Verkeersschool Dirksen voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Artikel 7: Examengeld
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Verkeersschool Dirksen of contant te worden voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. De cursist is niet aansprakelijk voor het schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens de proefles, rijles en het praktijkexamen.
2. Verkeersschool Dirksen is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/of grove nalatigheid of schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen be•nvloeden.
3. Verkeersschool Dirksen is niet aansprakelijk voor boetes of andere financi‘le consequenties indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9: Beëindiging rijopleiding
1. Indien Verkeersschool Dirksen haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Verkeersschool Dirksen zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist terugbetalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding be‘indigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Verkeersschool Dirksen zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist terugbetalen. Wanneer de cursist met toestemming van Verkeersschool Dirksen om een andere reden dan bovengenoemd de rijopleiding be‘indigt, worden eventuele pakketvoordelen zoals bv. gratis theorie online/gratis theorie examen alsnog in rekening gebracht. De pakketvoordelen worden in dat geval omgerekend naar de standaard lesprijs. Het tegoed wordt, met aftrek van de gegeven kortingen en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist terugbetaald. Is het aantal lessen in het pakket volledig afgerond dan behoudt de cursist de voordelen en wordt het restant aan bv. examengeld teruggestort minus aftrek van administratiekosten.
3. Wanneer de rijlessen door de cursist langer dan 1 jaar wordt onderbroken, is de les-overeenkomst automatisch ontbonden en komen de restanten van het lespakket te vervallen, zonder dat door Verkeersschool Dirksen restitutie hoeft te worden verleend (tenzij er een zeer dringende reden is waardoor voortzetting binnen 1 jaar niet mogelijk is. Dit wordt dan in overleg en samenspraak met cursist bepaald). 4. Is de cursist geslaagd voor zijn/haar rijbewijs, dan zal Verkeersschool Dirksen een eventueel tegoed aan lesgeld terugbetalen aan de cursist.

Artikel 10: Klachtenregeling
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.